ФОНДЪТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ ГАРАНТИРА ИЗЦЯЛО ВЛОГОВЕТЕ ДО 196 000 ЛВ.

От 31 декември 2010 г. влиза в сила изменението в Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), съгласно което размерът на гарантираното покритие на влоговете в банките се увеличава от 100 000 лв. на 196 000 лв.

Съгласно изменението Фондът за гарантиране на влоговете в банките, считано от 31 декември 2010 г., гарантира пълното изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Гарантирани са влоговете на граждани и фирми в левове и в чуждестранна валута.

Изменението в ЗГВБ е направено с § 68. от Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, обнародван в Държавен вестник, бр. 101 от 28 декември 2010 г.

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане изисква до 31 декември 2010 г. държавите-членки да предоставят гаранция по влоговете в банките в размер на 100 000 евро. Унифицирането на правилата за гарантиране на депозитите цели укрепване на доверието на вложителите в държавите-членки на ЕС във финансовия сектор, както и осигуряване на по-голяма стабилност на финансовия пазар в Общността.

НОВИ ФОРМУЛЯРИ ПО ЗДДФЛ ОТ 01.01.2011

Утвърдени са нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ – това е нов формуляр и ще се издава за първи път след 01.01.2011 г.

Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ