ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВАНСОВО ВНЕСЕНИЯ ДАНЪК ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР СРЕЩУ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Въведеното през 2014 г. освобождаване от подоходен данък за работещите на трудов договор срещу минимална работна заплата се оказа съпътствано от серия ограничения. По закон тези данъкоплатци имат право да си възстановят през 2015 г. в пълен размер авансово внесения от работодателите данък върху доходите.

В Инструкция от НАП става ясно, че облекчението няма да може да се ползва, ако работникът е получавал необлагаеми доходи извън трудовото си възнаграждение. Всеки доход, който не е изплатен от работодател, не е доход от трудови правоотношения и независимо от неговия размер лишава лицето от право на ползване на данъчното облекчение. Това означава, че облекчението не може да се полза от лица, получаващи доходи в размер до 4080 лв. годишно, които обаче освен доход от трудови правоотношения са получили доходи от: друга стопанска дейност например граждански договор, дейност като земеделски производител, занаяти и т.н.; наем; продажба на имущество, вкл.
когато доходът от продажба на имущество е необлагаем по реда на ЗДДФЛ; дивиденти, независимо от размера им.   Например, лице може да работи на половин работен ден по трудов договор и да получава месечно възнаграждение 180 лв. и успоредно да е получило 10 лв. по граждански договор. Наличието на доход, който не е доход от трудови правоотношения, автоматически лишава лицето от правото на ползване на данъчното облекчение.

Също така облекчението не може да се полза и при наличие на каквито и да е: суми, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс, независимо, че това са необлагаеми доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 17 от ЗДДФЛ; помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт, независимо, че това са необлагаеми доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗДДФЛ. Например, лице получава обезщетения за безработица на база минимална работна заплата половин година и половин година работи на трудов договор по Кодекса на труда с възнаграждение равно на минималната работна заплата. Наличието на обезщетение за безработица, независимо, че обезщетението е необлагаем доход, лишава лицето от възможността да ползва данъчното облекчение; доход от лихви, не само по депозитни, но и по спестовни и разплащателни сметки. Лицата по трудови правоотношения с доход, който годишно не превишава 12 минимални работни заплати, които получават заплатата си по разплащателна сметка в банка, независимо от нищожната лихва и независимо от нейната необлагаемост през 2014 г. според чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, се изключват от възможността да ползват данъчно облекчение, защото имат доход различен от доход от трудови правоотношения – лихвата, по всяка вероятност в размер измерван в стотинки, му я начислява и изплаща банка, а не неговия работодател; обезщетения за временна неработоспособност. Те са необлагаем доход на основание на чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ, но доколкото се изплащат от НОИ, очевидно са доход, който не е доход изплащан от работодател. доходи от пенсия- работещите пенсионери не могат да ползват облекчението, независимо, че пенсиите са необлагаем доход на основание на чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ; доходи от рента на земеделска земя- рентата е необлагаем доход, но не е доход от трудови правоотношения; доходи от предаване на вторични суровини.

Облекчението ще се полза за пръв и последен път за доходи, придобити през 2014 г.– годината, през която се въведе. То обаче не може да се ползва чрез работодателя при годишното изравняване на доходите. Той няма ангажимент да възстановява текущо удържания авансов данък. Облекчението се полза единствено чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. Данъкът ще се възстановява от НАП на база на подадена през 2015 г. годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2014 г., по лична сметка, посочена от лицето.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗМДТ 2014

Измененията са приети с ДВ бр.101 от 22.11.2013г. и  влизат  в  сила  от  01.01.2014г.,  с  изключение  на разпоредбите на чл.67, ал.2 от ЗМДТ, който влиза в сила от 01.01.2015г.

Промени,  свързани  с  данък  върху  превозните средства

Най-голямо  изменение  има  в  чл.59  от  ЗМДТ,  касаещ приложимите  намаления  на  данък  превозни средства. При досега действащия закон, за  превозните средства с  мощност  на  двигателя  до  74  kW  включително, снабдени с действащи катализаторни устройства, данък се заплаща с 50 на сто намаление.След изменението, за превозните средства с мощност на  двигателя  до  74  kW  включително,  снабдени  с действащи  катализаторни  устройства  и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“,  „Евро  4“,  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „EEV“, определеният  по  чл.  55  данък  за  съответната  година  се заплаща  с  намаление  от  20  до  40  на  сто  по  решение на  общинския  съвет  (чл.59,  ал.1  от  ЗМДТ).  За  превозни средства  с  катализаторни  устройства, съответстващи  на  екологичните  категории  „Евро  3“, „Евро 4“ – данъкът се заплаща с 50 на сто намаление,а за съответстващи на „Евро 5“ и  „Евро 6“ –  с 60 на сто намаление (чл.59, нова ал.2 от ЗМДТ).

Промяна  има  и  в  намалението  на  данък  превозни средства  за автобуси,  товарни  автомобили,  влекачи за  ремарке  и  седлови  влекачи  с  двигатели, съответстващите  на  екологични  категории  „Евро  3“ и  „Евро  4“  –  намалението  е  40  на  сто,  а  за съответстващите  на  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „ЕЕV“  –намаление е 50 на сто (чл.59, ал.3 от ЗМДТ).Към  чл.59  се  създава  нова  ал.5,  регламентираща удостоверяването на  екологичните категории  „Евро 3“,  „Евро  4“,  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „ЕЕV“  –  това  става чрез  предоставяне  на  документ,  от  който  е  видно съответствието на  превозното  средство  с определената  от  производителя  екологична категория.Според  §  11  от  ЗР  за  целите  на  прилагане  на данъчното  облекчение  по  чл.  59,  ал.  2  и  3  органите  на  Министерството  на  вътрешните  работи предоставят  еднократно,  служебно,  в  срок  до  31 януари  2014  г.  информация  относно  регистрираните за  движение  към  31  декември  2013  г.  моторни превозни  средства,  включително  информация  за екологичната категория, когато такава е налична.

Промени, свързани с такса битови отпадъци

В чл.67, ал.2 от ЗМДТ е допълнено, че когато  размерът на  такса  битови отпадъци  се  определя  в  левове  на ползвател  или  пропорционално  върху  основа, определена от общинския съвет, това  не  може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова  стойност  или  пазарната  им  цена. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2015г. В чл.71, т.1 от ЗМДТ  е направено допълнение, според което  такса  битови  отпадъци  освен,  че  не се събира за  сметосъбиране  и  сметоизвозване,  когато  услугата  не се  предоставя  от  общината,  но  и  ако  имотът  не  се ползва през цялата година и е подадена декларация по  образец  от  собственика  или  ползвателя до  края  на предходната  година  в  общината  по местонахождението на имота.

Други промени в ЗМДТ

В  чл.8,  ал.4  от  ЗМДТ  е  уточнено,  че  в  случаите  на освобождаване от  местни  такси  по  решение  на общинския съвет, разходите по предоставяне  на услугата  са  за  сметка  на  общинските  приходи. Досега  имаше  такъв  текст  само  за  разликата  между разходите  за предоставяне  на  услугата  и  размера  на таксата. Към чл.123 от ЗМДТ е  направено допълнение, касаещо  административно  наказателните  разпоредби за  неподаване  в  срок  на  Декларация  по  чл.14  от ЗМДТ,  или невярно посочване  на  данни  или обстоятелства,  водещи  до  определяне  на данъка  в  по-малък  размер  или  до  освобождаване  от  данък  –  с имуществена санкция в размер от 500  лв. до 3000  лв., се наказват освен юридическите лица и едноличните търговци.

КАЗУС: ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФЛ, ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ, КОИТО НЕ ПРЕВИШАВАТ МРЗ

С измененията в ЗДДФЛ, считано от 01.01.2014 г., законодателят е решил да се възползват от данъчни облекчения и лицата, получаващи доходи, които не превишават минималната работна заплата за страната.

Добавен е нов чл. 22б, ал. 1 за физическите лица, които могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. Необходимо е да бъдат изпълнени следните условия:

1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1, или с други думи само от трудови правоотношения;
2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.

В ал. 2 е указано, че при в доходите не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.

В ал. 3 е указано, че данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.

За да се възползват лицата от това облекчение е необходимо да се подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 през 2015 г.

НЕ СЕ УДЪРЖА АВАНСОВ ДДФЛ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 И ЧЛ. 44, АЛ. 4 ЗА ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.

Всички предприятия, които са платци на доходи, не трябва да удържат авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл. 43, ал. 4, както и за доходи по чл. 44, ал. 4 по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за последното тримесечие на 2013 г. Всички счетоводители ще трябва да издадат служебна бележка на засегнатите лица с цялата сума на придобития от тях през годината доход, а за размер на данъка трябва да посочат само реално удържания.

Удостоверяването на изплатения доход и удържания данък става Read more

ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА “ЗАДАТЪК” И ДРУГИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОСТАВКИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 91-00-141 от 08.06.2012 г.

ОТНОСНО: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки

Настоящото становище е допълнение на Становище изх. № 91-00-1 от 5.01.2009 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, като изяснява данъчното третиране по ЗДДС на предварителните плащания в зависимост от възможността да бъдеидентифицирана конкретна доставка на стока или услуга, насрещна престация за която се явява предварителното плащане. Read more

ДДС ДЕКЛАРАЦИИ И ДНЕВНИЦИ ЗА М.МАРТ ЩЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ПО НОВ НАЧИН

Според промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Промените влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Това изискване ще наложи актуализации (нови версии) на всички софтуерни системи, които съставят ДДС дневници и декларации.

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2012 Г.

От 1 януари 2012 г. влизат в сила измения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност

По-важните изменения се отнасят до:
1. Промени, свързани с недвижимите имоти    Read more

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА НА САЙТА НА НАП

И през 2012 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи. Read more

ПУБЛИКУВАН Е ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ
Обн., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г.

Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ

Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.

Чл. 2. Законът не се прилага при:
1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Глава втора.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;
2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.
Read more

НОВИ ФОРМУЛЯРИ ПО ЗДДФЛ ОТ 01.01.2011

Утвърдени са нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ – това е нов формуляр и ще се издава за първи път след 01.01.2011 г.

Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ