НЕ СЕ УДЪРЖА АВАНСОВ ДДФЛ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 И ЧЛ. 44, АЛ. 4 ЗА ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.

Всички предприятия, които са платци на доходи, не трябва да удържат авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл. 43, ал. 4, както и за доходи по чл. 44, ал. 4 по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за последното тримесечие на 2013 г. Всички счетоводители ще трябва да издадат служебна бележка на засегнатите лица с цялата сума на придобития от тях през годината доход, а за размер на данъка трябва да посочат само реално удържания.

Удостоверяването на изплатения доход и удържания данък става

– При поискване от лицето работодателят по чл. 49, ал. 1 издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка.
– Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
*трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
*доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби;
*не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;
– Удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено до 31 януари на следващата година.
– Когато са налице обстоятелствата по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, служебната бележка по ал. 2 се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени разплащателните ведомости и приложенията към тях.
– Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
– Ако служебната бележка по ал. 1 не е поискана от работника/служителя до 31 януари следващата година, такава се издава при поискване и след определения в ал. 1 срок.
– Служебната бележка по ал. 2 се издава и предоставя на работника/служителя в следните срокове:
*до един месец от датата на последното плащане по правоотношението по ал. 2, т. 1, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
*до 10 януари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 2 и 3;
*5 февруари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 4.
– Служебните бележки по ал. 4 и 7 се издават при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им – в срок до 15 април на следващата година.
– Образците се предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.