ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ

В ДВ, бр. 103 от 28. 12. 2012 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 01. 01. 2013 г.

Извършените изменения и допълнения целят синхронизиране на разпоредбите на Наредба № Н-8 с промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСВР). Основните промени са свързани с:
– регламентиране на нови срокове за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО с оглед въведения единен срок за внасяне на осигурителните вноски (до 25 число);
Някои примери …..


(1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
…..
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
…..

– въвеждане на нови три нови документа (две декларации и едно заявление);
• декларация образец № 8 съгласно приложение № 8 към чл. 2, ал. 4. Тя се подава от лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от КСО (чл. 2, ал. 4). Декларацията се подава в ТД на НАП преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от КСО нахартиен носител (чл. 3, ал. 5 и чл. 6, ал. 1, т. 5);
• декларация образец № 9 съгласно приложение № 9 към чл. 2, ал. 5. Тя се подава от лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО (чл. 2, ал. 5). Подава се в компетентната ТД на НАП преди внасяне на вноските за здравно осигуряване на хартиен носител (чл. 3, ал. 6 и чл. 6, ал. 1, т. 5);
• заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски съгласно приложение № 10. То се подава от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които имат право да заявят чрез посоченото заявление кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват (чл. 2а). Подава се в ТД на НАП на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията (чл. 3а).

– корекции в следните пет приложения:
• Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Декларация образец № 1 и указанията към нея). С § 21 от Преходните и заключителните разпоредби е посочено, че за периода 1 януари – 31 декември 2013 г. не се попълват т. 12.4 и 30;
• Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 (Декларация образец № 3 и указанията към нея);
• Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 (Декларация образец № 5 и указанията към нея);
• Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 (Декларация образец № 6 и указанията към нея);
• Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 (Декларация образец № 7 и указанията към нея).