Tag Archive for: наредба Н-8

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-8 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ

В ДВ, бр. 103 от 28. 12. 2012 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 01. 01. 2013 г.

Извършените изменения и допълнения целят синхронизиране на разпоредбите на Наредба № Н-8 с промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСВР). Основните промени са свързани с:
– регламентиране на нови срокове за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО с оглед въведения единен срок за внасяне на осигурителните вноски (до 25 число);
Някои примери …..

Read more