Данъчни аморт. норми

Данъчни амортизационни норми

Праг на същественост: 700 лв.

Категории данъчни амортизируеми активи (ЗКПО)

Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

категория I – масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
категория II – машини, производствено оборудване, апаратура;
категория III – транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
(доп., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV – компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
категория V – автомобили;
категория VI – данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
категория VII – всички останали амортизируеми активи.

(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Категория активи         Годишна        Срок в месеци

.                                          данъчна

.                                          ам. норма (%)

Категория      I       4    300
Категория      II      30    40
Категория      III   10    120
Категория      IV    50    24
Категория      V    25    48
Категория      VI  100/години на правното ограничение Год.норма не може да превишава 33 1/3
Категория      VII   15    80

(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:

активите са част от първоначална инвестиция
активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.

(4) (отм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(5) (нова, ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в категория VI.