Международни стандарти и одит

Кои предприятия могат за прилагат НСФОМСП и кои не са длъжни да заверяват отчетите си от одитор?

Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември – 8 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината – 15 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината – 250 души.

Други условия:

1. Ако:

* през предходен отчетен период сте представили финансовите си отчети на база на МСС
* или сте предприятие, емитент по смисъла на Закона за публичното предлагане
* или сте кредитна институция, застрахователно или инвестиционно предприятие
* или сте дружество за допълнително социално осигуряване или управляван от тях фонд
то задължително представяте ГФО за 2013 на база на МСС

2. Ако сте предприятие, което е основано през 2012 или 2013, то по избор може да представите ГФО за 2013 на база на МСС или НСФОМСП

Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност не подлежат на задължителен одит и те са са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

  • балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;
  • нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;
  • средна численост на персонала за годината – 50 души.

При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.