Tag Archive for: декларация 7

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЕЗРАБОТНИТЕ

До 30 юни 2010 г.  се удължава срокът, в който всички, които внасят сами вноските си за здравно осигуряване от преди 1 януари 2010 г. трябва да подадат в НАП Декларация образец 7. Досега срокът за подаването на формуляра беше 1 март 2010 г. Това се отнася най-вече за трайно безработните, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, както и за студенти над 26 г., които не работят. От 1 януари 2010 г. до момента в офисите на НАП в цялата страна са подадени над 168 000 Декларации образец 7.

За всички граждани, които започнат сами да внасят здравноосигурителните си вноски през 2010 г. остава задължението да подадат декларацията до края на месеца, следващ месеца, в който са започнали да плащат сами за здраве. Тоест ако от 1 януари 2010 г. сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7.

Декларация образец 7 се подава за първи път тази година и е задължителен за всички, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която гражданинът е започнал да прави здравноосигурителните си вноски.

Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за регистрираните като самоосигуряващи се  – едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите.

Клиентите на НАП могат да получат Декларацията образец 7 в офисите и териториалните дирекции на НАП

Изтеглете Декларацията образец 7

Подаването на декларацията става в поделенията на НАП или по пощата, с обратна разписка.

От януари 2010 година месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които са трайно безработни е не по-малко от 16,80 лева, които се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 7 „ДАННИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ“

Декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ се  подава от всички лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски. Тя се подава в териториалните структури на НАП по постоянен адрес. Това в масовия случай са трайно безработни, които не получават обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата. Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за лицата, регистрирани като самоосигуряващи се (едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите). Изтеглете Декларация 7