ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 7 „ДАННИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ“

Декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ се  подава от всички лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски. Тя се подава в териториалните структури на НАП по постоянен адрес. Това в масовия случай са трайно безработни, които не получават обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата. Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за лицата, регистрирани като самоосигуряващи се (едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите). Изтеглете Декларация 7