ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗПЛАТИЛИ ИЛИ НАЧИСЛИЛИ ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПОДАВАТ ОЩЕ ЕДНА ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ НАП

Националната агенция за приходите въвежда още една нова декларация. Тя трябва да бъде подадена от всички, изплатили или начислили през миналата година доходи (до 500 000 лв. годишно), за които е приложена сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Крайният срок за подаването на формуляра за тази година е 02 април.

Декларацията се подава всяка година, като срокът за това е до 31 март. Изключение в датата има през настоящата година, тъй като тя се пада почивен ден. Наказанието за неподаден формуляр е в размер между 500 и 1000 лв. Ако нарушението бъде извършено повторно, санкцията е съответно между 1000 и 10 000 лв.

Новият формуляр се подава от всички платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данък при източника по ЗКПО и окончателен данък по ЗДДФЛ. Сред обхванатите доходи са например: дивиденти и ликвидационни дялове, лихви, доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения по договори за франчайз и факторинг, възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице, обезщетения за пропуснати ползи и неустойки, стипендии за обучение в страната и чужбина и др.

ДАННИТЕ ЗА БОЛНИЧНИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ В НОИ СЛЕД 31.03.2012 Г. В НОВ ФОРМАТ

Публикувана е нова спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г. Файлът с опис се разширява с информацията от Приложение №15 към НИИПОПДОО «Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение», във връзка с измененията на Наредбата.

Ще бъдат публикувани нови версии на продуктите под DOS и WINDOWS, разпространявани от НОИ и нова версия на приложението за ON-Line тестване на данни, подавани в НОИ.

Данните, представяни в НОИ след 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по новата спецификация/ с новите версии. Представяните в НОИ данни до 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по старата спецификация/ със старите версии на продуктите.

Това ще наложи актуализация (нова версия) на програмните продукти за обработка на заплатите най-късно до 31.03.2012г.

ДДС ДЕКЛАРАЦИИ И ДНЕВНИЦИ ЗА М.МАРТ ЩЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ПО НОВ НАЧИН

Според промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Промените влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Това изискване ще наложи актуализации (нови версии) на всички софтуерни системи, които съставят ДДС дневници и декларации.