ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗПЛАТИЛИ ИЛИ НАЧИСЛИЛИ ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПОДАВАТ ОЩЕ ЕДНА ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ НАП

Националната агенция за приходите въвежда още една нова декларация. Тя трябва да бъде подадена от всички, изплатили или начислили през миналата година доходи (до 500 000 лв. годишно), за които е приложена сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Крайният срок за подаването на формуляра за тази година е 02 април.

Декларацията се подава всяка година, като срокът за това е до 31 март. Изключение в датата има през настоящата година, тъй като тя се пада почивен ден. Наказанието за неподаден формуляр е в размер между 500 и 1000 лв. Ако нарушението бъде извършено повторно, санкцията е съответно между 1000 и 10 000 лв.

Новият формуляр се подава от всички платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данък при източника по ЗКПО и окончателен данък по ЗДДФЛ. Сред обхванатите доходи са например: дивиденти и ликвидационни дялове, лихви, доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения по договори за франчайз и факторинг, възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице, обезщетения за пропуснати ползи и неустойки, стипендии за обучение в страната и чужбина и др.