ВРЕМЕННИТЕ ВНОСКИ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДРУЖЕСТВО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДЕКЛАРИРАНЕ В ГДД ПО ЗДДФЛ

В указание на НАП се уточняват заемите (предоставените парични средства), които не подлежат на деклариране по чл.50 ал.1т.5 от ЗДДФЛ.

Накратко, в Годишното данъчна декларация НЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ:

1. Допълнителните вноски в капитала на дружеството, извършени по реда на чл.134 от ТЗ – направените по решение на общото събрание задължителни вноски за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства.

2. Паричните взаимоотношения – получени и продеставени средства – между физическо лице, собстваник на ЕТ и неговото предприятие.

3. Предоставени/получени заеми от предприятието на ЕТ. Същите се обявяват в отчетите на ЕТ.

4. Сумите за издръжка по смисъла на семейния кодекс (деца и съпруг/а, родители, внуци, правнуци, братя, сестри, дадо, баба), както и сумите, получени като дарение.

Тук можете да видите целия текст на указанието.