Tag Archive for: змдт

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗМДТ 2014

Измененията са приети с ДВ бр.101 от 22.11.2013г. и  влизат  в  сила  от  01.01.2014г.,  с  изключение  на разпоредбите на чл.67, ал.2 от ЗМДТ, който влиза в сила от 01.01.2015г.

Промени,  свързани  с  данък  върху  превозните средства

Най-голямо  изменение  има  в  чл.59  от  ЗМДТ,  касаещ приложимите  намаления  на  данък  превозни средства. При досега действащия закон, за  превозните средства с  мощност  на  двигателя  до  74  kW  включително, снабдени с действащи катализаторни устройства, данък се заплаща с 50 на сто намаление.След изменението, за превозните средства с мощност на  двигателя  до  74  kW  включително,  снабдени  с действащи  катализаторни  устройства  и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“,  „Евро  4“,  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „EEV“, определеният  по  чл.  55  данък  за  съответната  година  се заплаща  с  намаление  от  20  до  40  на  сто  по  решение на  общинския  съвет  (чл.59,  ал.1  от  ЗМДТ).  За  превозни средства  с  катализаторни  устройства, съответстващи  на  екологичните  категории  „Евро  3“, „Евро 4“ – данъкът се заплаща с 50 на сто намаление,а за съответстващи на „Евро 5“ и  „Евро 6“ –  с 60 на сто намаление (чл.59, нова ал.2 от ЗМДТ).

Промяна  има  и  в  намалението  на  данък  превозни средства  за автобуси,  товарни  автомобили,  влекачи за  ремарке  и  седлови  влекачи  с  двигатели, съответстващите  на  екологични  категории  „Евро  3“ и  „Евро  4“  –  намалението  е  40  на  сто,  а  за съответстващите  на  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „ЕЕV“  –намаление е 50 на сто (чл.59, ал.3 от ЗМДТ).Към  чл.59  се  създава  нова  ал.5,  регламентираща удостоверяването на  екологичните категории  „Евро 3“,  „Евро  4“,  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „ЕЕV“  –  това  става чрез  предоставяне  на  документ,  от  който  е  видно съответствието на  превозното  средство  с определената  от  производителя  екологична категория.Според  §  11  от  ЗР  за  целите  на  прилагане  на данъчното  облекчение  по  чл.  59,  ал.  2  и  3  органите  на  Министерството  на  вътрешните  работи предоставят  еднократно,  служебно,  в  срок  до  31 януари  2014  г.  информация  относно  регистрираните за  движение  към  31  декември  2013  г.  моторни превозни  средства,  включително  информация  за екологичната категория, когато такава е налична.

Промени, свързани с такса битови отпадъци

В чл.67, ал.2 от ЗМДТ е допълнено, че когато  размерът на  такса  битови отпадъци  се  определя  в  левове  на ползвател  или  пропорционално  върху  основа, определена от общинския съвет, това  не  може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова  стойност  или  пазарната  им  цена. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2015г. В чл.71, т.1 от ЗМДТ  е направено допълнение, според което  такса  битови  отпадъци  освен,  че  не се събира за  сметосъбиране  и  сметоизвозване,  когато  услугата  не се  предоставя  от  общината,  но  и  ако  имотът  не  се ползва през цялата година и е подадена декларация по  образец  от  собственика  или  ползвателя до  края  на предходната  година  в  общината  по местонахождението на имота.

Други промени в ЗМДТ

В  чл.8,  ал.4  от  ЗМДТ  е  уточнено,  че  в  случаите  на освобождаване от  местни  такси  по  решение  на общинския съвет, разходите по предоставяне  на услугата  са  за  сметка  на  общинските  приходи. Досега  имаше  такъв  текст  само  за  разликата  между разходите  за предоставяне  на  услугата  и  размера  на таксата. Към чл.123 от ЗМДТ е  направено допълнение, касаещо  административно  наказателните  разпоредби за  неподаване  в  срок  на  Декларация  по  чл.14  от ЗМДТ,  или невярно посочване  на  данни  или обстоятелства,  водещи  до  определяне  на данъка  в  по-малък  размер  или  до  освобождаване  от  данък  –  с имуществена санкция в размер от 500  лв. до 3000  лв., се наказват освен юридическите лица и едноличните търговци.