Tag Archive for: НОИ

НОИ ПРЕДЛАГА 3 НОВИ Е-УСЛУГИ

От 01 юли 2013 г. Националният осигурителен институт предлага на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения три нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път:

1. „Подаване на документ за учащ от лицето” – Чрез тази услуга самите ученици или студенти могат да изпратят до съответното териториално поделение на НОИ предварително издаден и подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от учебното заведение документ.
2. „Подаване на информация за учащ от учебно заведение”, чрез която ВУЗ или училище директно могат за заявят пред НОИ качеството на учащ за лица, получаващи наследствена пенсия, като подпишат заявлението със своя КЕП.
3. „Издаване на удостоверение за трудов/ осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ”. При необходимост от доказване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход във връзка с отпускане на пенсии или обезщетения или за начисляване на процент за продължителна работа, гражданите могат да поискат издаване на съответния образец УП-13, УП-14 или УП-15 от поделенията на НОИ за положен стаж в предприятия, чиито разплащателни ведомости са предадени за съхранение в НОИ. Read more

НОВ РЕД НА ПРЕДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ

Досега болничните трябваше да пристигат 2 дни след плащането на заплатите. При неизплатени възнаграждения срокът за предаване на болничните започваше да тече в края на месеца след месеца на боледуването. Така реално болнични можеше да се получат и до два месеца след болестта. Заради промените в нормативната база от НОИ очакват догодина да изплащат по-бързо болничните и обезщетенията за майчинство, тъй като отпада обвързването им с плащането на трудовите възнаграждения.

От 2013 г. болничните вече трябва да се носят в НОИ до 15-о число на месеца след боледуването, независимо дали са платени заплатите или не. След това в института трябва да ги обработят пак в рамките на 15 работни дни.
За забавяне на предаването на болнични глобата е между 100 лв. и 1000 лв. за всеки отделен случай.

ДАННИТЕ ЗА БОЛНИЧНИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ В НОИ СЛЕД 31.03.2012 Г. В НОВ ФОРМАТ

Публикувана е нова спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г. Файлът с опис се разширява с информацията от Приложение №15 към НИИПОПДОО «Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение», във връзка с измененията на Наредбата.

Ще бъдат публикувани нови версии на продуктите под DOS и WINDOWS, разпространявани от НОИ и нова версия на приложението за ON-Line тестване на данни, подавани в НОИ.

Данните, представяни в НОИ след 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по новата спецификация/ с новите версии. Представяните в НОИ данни до 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по старата спецификация/ със старите версии на продуктите.

Това ще наложи актуализация (нова версия) на програмните продукти за обработка на заплатите най-късно до 31.03.2012г.