НОИ ПРЕДЛАГА 3 НОВИ Е-УСЛУГИ

От 01 юли 2013 г. Националният осигурителен институт предлага на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения три нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път:

1. „Подаване на документ за учащ от лицето” – Чрез тази услуга самите ученици или студенти могат да изпратят до съответното териториално поделение на НОИ предварително издаден и подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от учебното заведение документ.
2. „Подаване на информация за учащ от учебно заведение”, чрез която ВУЗ или училище директно могат за заявят пред НОИ качеството на учащ за лица, получаващи наследствена пенсия, като подпишат заявлението със своя КЕП.
3. „Издаване на удостоверение за трудов/ осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ”. При необходимост от доказване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход във връзка с отпускане на пенсии или обезщетения или за начисляване на процент за продължителна работа, гражданите могат да поискат издаване на съответния образец УП-13, УП-14 или УП-15 от поделенията на НОИ за положен стаж в предприятия, чиито разплащателни ведомости са предадени за съхранение в НОИ.

Другите е-услуги на НОИ са:

Е-услуги за осигурители и самоосигуряващи се лица:

Справка за подадени декларации за социално осигуряване от осигурител/самоосигуряващо се лице
Справка по БУЛСТАТ за представени документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО
Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по БУЛСТАТ
Справка за прекратени осигурители без правоприемник
Преизчисляване на осигурителен стаж към трета категория труд
Изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
Изчисляване на лихва просрочие
Обхващане на данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО
Данни за осигурените лица – текущо състояние
Справка за декларирани и внесени осигурителни вноски за ДОО
Подаване на заявление за издаване на осигурителна книжка
Заявление за подаване на информация за учащ от учебно заведение

Е-услуги за осигурени лица

Изчисляване на прогнозна пенсия
Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране
Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.
Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО
Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО
Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО
Справка за изплатени парични обезщетения за безработица
Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица
Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки
Справка за издадени пенсионни разпореждания
Справка за прекратени осигурители без правоприемник
Преизчисляване на осигурителен стаж към трета категория труд
Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. при пенсиониране
Изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
Изчисляване на лихва просрочие