Tag Archive for: данъци

ДОХОДИТЕ ОТ СДЕЛКИ С БИТКОЙН СЕ ДЕКЛАРИРАТ И ОБЛАГАТ

Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).
Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.
Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.

НОВ НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ НАП ОТ НАЧАЛОТО НА МАРТ 2014 Г

От 4 март 2014 г. плащанията към бюджета ще стават по четири банкови сметки, като се откриват и три нови кода за вид плащане.
Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие промени в ДОПК, според които от началото на март 2014 г.  плащанията на задълженията за данъци и осигурителни вноски ще се извършват по 4 банкови сметки към съответната териториална структура на НАП. Четирите банковите сметки са за:
·         Централен бюджет – по тази банкова сметка се превеждат всички задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по ЗКПО, включително данъци при източника, авансови, окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци. По тази сметка се превеждат и глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП, както и лихвите по просрочени задължения.
·         Вноски за социално-осигурителни фондове – по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания
·         Вноски за здравно осигуряване – за внасяне на вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания
·         Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Важно е да се отбележи, че за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение. Последното правило важи за всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.). Това означава, че ако има непогасени задължения за ДДС за три данъчни периода например и бъде наредена сума, покриваща размера само на една от трите вноски, то тя ще погаси най-старото задължение. Аналогично е положението, когато има непогасени различни данъчни задължения, като например задължения за корпоративен данък, данък върху доходите и ДДС. В тази хипотеза плащанията  също погасяват дълга, възникнал най-рано.
Друга съществена промяна, въведена с измененията на ДОПК е премахването на досегашния принцип при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това, сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане.  След промените всяко наредено плащане, срещу което има задължение, се обвързва автоматично, без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане.  За всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.) се запазва  въведеното от края на 2013 г. облекчение на погасяване на публичните задължения, събирани от НАП, а именно първо се погасяват всички главници, а едва след това лихви.
Нови кодове за вид плащане
Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:
·         11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
·         55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
·         56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)
Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.
Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.
В ТД на НАП ГДО е открита нова банкова сметка за администриране на приходите  от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите съгласно §19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната година и наказателните лихви върху тях.
Платежни документи
Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане (обърнете внимание, че за всяка от 4-те сметки съществува отделен код за вид плащане) и сумата с цифри и думи.  Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж.
Срокове за плащане
Сроковете за плащане на публичните задължения, събирани от НАП не се променят във връзка с измененията в ДОПК.
Електронни услуги и електронни справки
Електронните услуги на НАП, осигуряващи достъп до данъчно-осигурителната сметка на физическите и юридическите лица, продължават да функционират по досегашния ред, позволявайки на задължените лица да следят паричните преводи и тяхното обвързване със съответните задължения.
Електронната услуга на НАП за плащане на задължения с кредитни и дебитни карти чрез системата за онлайн разплащане Е-pay ще бъде актуализирана с новосъздадените сметки и ще продължи да функционира.
Преходен период
За онези физически и юридически лица, за които към момента на влизане в сила на промените в ДОПК, в данъчно-осигурителната им сметка съществуват надвнесени суми, е предвиден преходен период от 3 месеца, в който могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите 3 сметки да бъде насочен наличният остатък.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗМДТ 2014

Измененията са приети с ДВ бр.101 от 22.11.2013г. и  влизат  в  сила  от  01.01.2014г.,  с  изключение  на разпоредбите на чл.67, ал.2 от ЗМДТ, който влиза в сила от 01.01.2015г.

Промени,  свързани  с  данък  върху  превозните средства

Най-голямо  изменение  има  в  чл.59  от  ЗМДТ,  касаещ приложимите  намаления  на  данък  превозни средства. При досега действащия закон, за  превозните средства с  мощност  на  двигателя  до  74  kW  включително, снабдени с действащи катализаторни устройства, данък се заплаща с 50 на сто намаление.След изменението, за превозните средства с мощност на  двигателя  до  74  kW  включително,  снабдени  с действащи  катализаторни  устройства  и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“,  „Евро  4“,  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „EEV“, определеният  по  чл.  55  данък  за  съответната  година  се заплаща  с  намаление  от  20  до  40  на  сто  по  решение на  общинския  съвет  (чл.59,  ал.1  от  ЗМДТ).  За  превозни средства  с  катализаторни  устройства, съответстващи  на  екологичните  категории  „Евро  3“, „Евро 4“ – данъкът се заплаща с 50 на сто намаление,а за съответстващи на „Евро 5“ и  „Евро 6“ –  с 60 на сто намаление (чл.59, нова ал.2 от ЗМДТ).

Промяна  има  и  в  намалението  на  данък  превозни средства  за автобуси,  товарни  автомобили,  влекачи за  ремарке  и  седлови  влекачи  с  двигатели, съответстващите  на  екологични  категории  „Евро  3“ и  „Евро  4“  –  намалението  е  40  на  сто,  а  за съответстващите  на  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „ЕЕV“  –намаление е 50 на сто (чл.59, ал.3 от ЗМДТ).Към  чл.59  се  създава  нова  ал.5,  регламентираща удостоверяването на  екологичните категории  „Евро 3“,  „Евро  4“,  „Евро  5“,  „Евро  6“  и  „ЕЕV“  –  това  става чрез  предоставяне  на  документ,  от  който  е  видно съответствието на  превозното  средство  с определената  от  производителя  екологична категория.Според  §  11  от  ЗР  за  целите  на  прилагане  на данъчното  облекчение  по  чл.  59,  ал.  2  и  3  органите  на  Министерството  на  вътрешните  работи предоставят  еднократно,  служебно,  в  срок  до  31 януари  2014  г.  информация  относно  регистрираните за  движение  към  31  декември  2013  г.  моторни превозни  средства,  включително  информация  за екологичната категория, когато такава е налична.

Промени, свързани с такса битови отпадъци

В чл.67, ал.2 от ЗМДТ е допълнено, че когато  размерът на  такса  битови отпадъци  се  определя  в  левове  на ползвател  или  пропорционално  върху  основа, определена от общинския съвет, това  не  може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова  стойност  или  пазарната  им  цена. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2015г. В чл.71, т.1 от ЗМДТ  е направено допълнение, според което  такса  битови  отпадъци  освен,  че  не се събира за  сметосъбиране  и  сметоизвозване,  когато  услугата  не се  предоставя  от  общината,  но  и  ако  имотът  не  се ползва през цялата година и е подадена декларация по  образец  от  собственика  или  ползвателя до  края  на предходната  година  в  общината  по местонахождението на имота.

Други промени в ЗМДТ

В  чл.8,  ал.4  от  ЗМДТ  е  уточнено,  че  в  случаите  на освобождаване от  местни  такси  по  решение  на общинския съвет, разходите по предоставяне  на услугата  са  за  сметка  на  общинските  приходи. Досега  имаше  такъв  текст  само  за  разликата  между разходите  за предоставяне  на  услугата  и  размера  на таксата. Към чл.123 от ЗМДТ е  направено допълнение, касаещо  административно  наказателните  разпоредби за  неподаване  в  срок  на  Декларация  по  чл.14  от ЗМДТ,  или невярно посочване  на  данни  или обстоятелства,  водещи  до  определяне  на данъка  в  по-малък  размер  или  до  освобождаване  от  данък  –  с имуществена санкция в размер от 500  лв. до 3000  лв., се наказват освен юридическите лица и едноличните търговци.

ЗАКРИВАТ ЕДИННАТА СМЕТКА В ПЕТЪК, 28 ФЕВРУАРИ

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до петък, 28 февруари, съобщават от НАП. На 26 февруари Народното събрание одобри на второ четене измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промяната в начина на плащане на данъци и осигурителни вноски е продиктувана от решението на Конституционния съд, с което текстове на ДОПК, регламентиращи т. нар. единна сметка, бяха обявени за противоречащи на Конституцията.

Плащанията по т. нар. единна сметка ще бъдат обработвани най-късно на 28 февруари, петък, уточняват от НАП. Препоръчително е последните преводи по старата сметка да се извършат не по-късно от 11,00 ч. на тази дата. В края на работния ден на 28.02.2014 г. досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити. От 4.03.2014 г. плащанията ще се извършват по 4 нови сметки – за данъци, за социално-осигурителните вноски, за здравните вноски и за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Информация за новите банкови сметки по териториални структури ще бъде достъпна след 1 март 2014 г. в рубриката „Плащане“, в банковите офиси и на гишета за обслужване на клиенти на НАП.

НАП ще изпрати близо 300 000 персонални електронни писма до всички данъкоплатци, чиито електронни адреси са достъпни в регистрите на Агенцията до края на седмицата.

КАЗУС: ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФЛ, ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ, КОИТО НЕ ПРЕВИШАВАТ МРЗ

С измененията в ЗДДФЛ, считано от 01.01.2014 г., законодателят е решил да се възползват от данъчни облекчения и лицата, получаващи доходи, които не превишават минималната работна заплата за страната.

Добавен е нов чл. 22б, ал. 1 за физическите лица, които могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. Необходимо е да бъдат изпълнени следните условия:

1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1, или с други думи само от трудови правоотношения;
2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.

В ал. 2 е указано, че при в доходите не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.

В ал. 3 е указано, че данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.

За да се възползват лицата от това облекчение е необходимо да се подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 през 2015 г.