КАЗУС: ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФЛ, ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ, КОИТО НЕ ПРЕВИШАВАТ МРЗ

С измененията в ЗДДФЛ, считано от 01.01.2014 г., законодателят е решил да се възползват от данъчни облекчения и лицата, получаващи доходи, които не превишават минималната работна заплата за страната.

Добавен е нов чл. 22б, ал. 1 за физическите лица, които могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. Необходимо е да бъдат изпълнени следните условия:

1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1, или с други думи само от трудови правоотношения;
2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.

В ал. 2 е указано, че при в доходите не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.

В ал. 3 е указано, че данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.

За да се възползват лицата от това облекчение е необходимо да се подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 през 2015 г.