ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА НА САЙТА НА НАП

И през 2012 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. за доходите на физическите лица, с приложенията

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България

Приложение 1 (образец 2011)- Доходи от трудови правоотношения

Приложение 2 (образец 2021)- Доходи от стопанска дейност като ЕТ

 Приложение 3 (образец 2031)- Доходи от друга стопанска дейност

 Приложение 4 (образец 2041)- Доходи от наем или от друго..

 Приложение 5 (образец 2051)- Доходи от прехвърляне на права/имущество

 Приложение 6 (образец 2061)- Доходи от други източници

 Приложение 7 (образец 2071)- Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък

 Приложение 8 (образец 2081) – За притежавани акции…

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

Срокът за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е до 2 май  2012 година.

Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона на информационния център на НАП – 070018700  на цената на градски разговор от цялата страна.