ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2012 Г.

От 1 януари 2012 г. влизат в сила измения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност

По-важните изменения се отнасят до:
1. Промени, свързани с недвижимите имоти   
1.1. С отмяната от 1 януари 2012 г. на чл. 27, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС отпада изискването данъчната основа при доставка на урегулиран поземлен имот и нови сгради да не бъде по-ниска от данъчната основа при придобиване на стоката или нейната себестойност. Отмяната на особения режим за определяне на данъчната основа, уреден в чл. 27, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС, бе наложена от започната процедура срещу България от страна на Европейската комисия във връзка с противоречие на текста на закона с разпоредбата на чл. 73 от Директива 2006/112/ЕО. С направената промяна данъчната основа при доставка на урегулирани поземлени имоти и нови сгради ще се определя по общия ред, предвиден в чл. 26 от ЗДДС.
1.2. От 1 януари 2012 г. учредяването или прехвърлянето на правото на строеж се смята за освободена доставка до момента на издаване на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж, а не както беше досега доставката да се счита за освободена до момента на завършване на сграда в груб строеж.
1.3. Ограничават се хипотезите, при които данъчната основа при доставките между свързани лица е пазарната цена на доставката. Ограничението е съобразно с хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директива 2006/112/ЕО. Хипотезите, при които данъчната основа при доставки между свързани лица е пазарната цена на доставката, са изчерпателно уредени в чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и са в зависимост от вида на доставката – облагаема или освободена, от правото на доставчика или получателя на приспадане на данъчен кредит или възстановяване на данък.

2. Промени, свързани с предоставянето на туристически услуги
2.1. С цел привеждане в съответствие разпоредбите на закона с Дирекитва 2006/112/ЕО се предвижда от 1 януари 2012 г. приложното поле на намалената данъчна ставка от 9 на сто да се разшири и тя да се прилага при настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, а не както досега при настаняване само от хотелиери. Така приложното поле на намалената ставка се разширява и потребителите на услугата се поставят в равностойно данъчно положение. С цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор към пътуващо лице законодателят е направил промяна в съдържанието на понятието “настаняване”.
2.2. С цел постигане на съответствие с европейското право се правят промени в разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим за облагане на туристическите услуги. Промените предвиждат доставките, при които получател е друг туроператор, да бъдат изключени от приложното поле на режима на маржа. Облагането на маржа се допуска само между туроператор и краен потребител. Във връзка с приложението на новия режим се въвежда и ново понятие “пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.

3. Промени, свързани с приспадане на данъчен кредит при внос на стоки втора употреба.
3.1. Във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-203/10 дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна, срещу “А. Н.” ООД е направено изменение в закона, което е свързано с правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки втора употреба, които не са произведения на изкуството, колекционерски или антикварни предмети. Данъчният режим преди промяната предвиждаше правото на приспадане на данъчен кредит на данъчно задължен дилър, платен при вноса на стоки, да се отлага до момента на последваща доставка. С направената промяна правото на данъчен кредит ще се упражнява по общия ред.
3.2. С цел да се отговори на многобройни случаи в практиката законодателят е предвидил преходен период за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък на стоки втора употреба от внос, когато вносът е осъществен към 31 декември 2009 г. и стоките са налични към 31 декември 2011 г. и когато стоките не попадат в специалния ред за облагане на маржа. В преходната разпоредба на закона е предвидено, че когато едно данъчно задължено лице е осъществило доставки на стоки втора употреба, които отговарят на посочените в закона изисквания и когато правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено към 1 януари 2012 г., то това лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит в някой от следващите дванадесет данъчни периода.

4. Промени, свързани с отчетните документи
4.1. От 1 януари 2012 г. лицата, които използват фискални устройства,  са длъжни да съхраняват документите, издадени от или във връзка с тези устройства.
4.2.Дължимият данък по продажбите при извършване на публична продан ще се превежда по банковата сметка на компетентна териториална дирекция на НАП, в която съдебният изпълнител или заложният кредитор е регистриран по ЗДДС.  По този начин начисленият данък при публична продажба и уведомлението за извършването на такава продажба ще постъпват в една и съща териториална дирекция на НАП.
4.3. Въвежда се право за физическите лица, които осъществяват независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС и след заличаване на търговската им регистрация, ако продължават да осъществяват независима икономическа дейност. За целта те трябва в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър да подадат в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявяват искане за продължаване на регистрацията при условията на регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС). По този начин се преодолява необходимостта тези лица да преминават през процедура на дерегистрация и облагане на наличните активи и след това през процедура на нова регистрация.
4.4. Въвежда се задължение за подаване по електронен път на месечната справка-декларация и на отчетните регистри, когато записите в регистрите за съответния отчетен период са повече от пет. В тези случаи отпада задължението за подаването отчетните регистри на магнитен или оптичен носител.

5. Третиране на получено авансово плащане до 31 декември 2011 г.
Законодателят предвижда, че когато до 31 декември 2011 г. е получено авансово плащане, включително за освободена доставка, за която с промяната на закона от 1 януари 2012 г. е променено данъчното третиране на доставката в облагаема, то доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. Издадената фактура във връзка с полученото авансово плащане се анулира и за анулирането се издава протокол по реда, предвиден в чл. 116 от ЗДДС. Когато трябва да се състави отчет за извършените продажби по реда на чл. 119 от ЗДДС, корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.