Kgs.bg-Administrativni-Pravni-Uslugi

Проект с европейско финансиране BG-RRP-3.005-1330-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

На 02.06.2023г. КЕЙ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ
№ № BG-RRP-3.005-1330-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни
технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран от Национален
план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на
информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните
предприятия“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“. Проектът е с продължителност от 12
месеца и е на стойност 18 000 лв., от които 18 000 лв. са европейско съфинансиране.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на
икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и
комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на
малките и средните предприятия (МСП).
Проектът предвижда изграждане на система за архивиране на информация, базирана на
физическа или облачна инфраструктура, даваща възможност за възстановяване на документи и
информационни системи от архивни копия, което гарантира непрекъсваемост и устойчивост на
бизнеса. Системата ще бъде с обхват на функции и нива на защита, отговарящи на изискванията
както на новата европейска директива за мрежова и информационна сигурност NIS2, така и на
тези на процедура BG-RRP-3.005.