ПРОМЕНИ ДОПК

Целта на измененията в ДОПК е да се усъвършенства така наречената единна сметка и да се подпомогнат затруднените финансово лица. Промените дават възможност за :

  1. погасяване първо на главниците на задължения с изтекъл срок за плащане, което от своя страна означава, че се предотвратява натрупването на нови лихви (тоест увеличаване на задълженията).
  2. отлагане до 31.12.2014 г. на прилагането на реда (по чл. 169, ал.4 и 5 от ДОПК) за погасяване на публични задължения с изтекъл срок за плащане преди 01.01.2008 г. Всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност (от преди 01. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на 2014 г. От 01.01.2015 г. тези задължения ще бъдат прихванати автоматично, независимо от факта, че давността им е изтекла.
  3. получаване на разрешение за извършване на неотложни плащания за всички видове публични задължения от страна на длъжника, който е в производство по принудително изпълнение по ДОПК.
  4. извършване на плащания за осигуровки и данъчни задължения по 4 сметки с 4 различни кода, както следва:

– Централен бюджет с код 11 00 00;

– Вноски за социално-осигурителни фондове с код 55 11 11;

– Вноски за Националната здравно-осигурителна каса с код 56 11 11;

– Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване с код 58 11 11;

Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски (11 11 11), който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.

IBAN на сметките на различните териториални дирекции на НАП можете да откриете на следния адрес:

http://www.nap.bg/page?id=20

Промените влизат в сила от 04.03.2014 г. Важно е да се отбележи, че за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение. Друга съществена промяна, въведена с измененията на ДОПК, е премахването на досегашния принцип – при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това, сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане.

Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане и сумата с цифри и думи. Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж. Освен това не се променят и сроковете за плащане на публичните задължения, събирани от НАП.

Въведен е преходен период от 3 месеца за онези физически и юридически лица, в чиято данъчно-осигурителна сметка към момента на влизане в сила на промените в ДОПК, съществуват надвнесени суми. През този период те могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите сметки да бъде насочен наличният остатък.

Важна част от ДОПК във връзка с попълването на Приложение 4 от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е §1, т.3 от Допълнителните разпоредби, според която свързани лица са:

а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ДОПК- когато са включени в общо домакинство;
б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;
м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:

аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна – членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и

бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.

За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви „аа“ и „бб“.

За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;

о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква „н“.

Контрол по смисъла на ДОПК е налице, когато контролиращият:

а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или

б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или

в) има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или

г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или

д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

Особено внимание трябва да се обърне на структурата на Справка 1 в Приложение 4 от ГДД. Ред №7 НЕ Е сборен ред. На него се посочват суми, с които се увеличава счетоводният финансов резултат по реда на глава четвърта от ЗКПО – общо за кодове от 1 до 6, с изключение на сумите, посочени в Справка 2.