ВСИЧКИ ФИРМИ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД

Всички юридически и физически лица, които наемат работници или ползват временен персонал, трябва да подадат декларация за работната среда. Чрез документа те трябва да заявят, че спазват изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и още над 20 наредби, с които се установяват минимални изисквания за безопасност и здраве при работа.

Освободени от задължението да подават декларация са само лицата, които работят за своя сметка сами, т.е. нямат нает персонал.

Декларацията се подава в инспекцията по труда по седалище и адрес на предприятието всяка година до 30 април. Само за 2010 г. срокът е удължен до 30 юни. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, в същия срок до инспекцията по труда се подава писмено уведомление.

При неспазване на срока се налага санкция в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант това става на място в съответната инспекция по труда. В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице или от упълномощен негов представител. Притежателите на универсален електронен подпис (УЕП) могат да подадат документа и по електронен път. Ако задълженото лице или законният му представител не притежават УЕП, подаването не може да стане чрез упълномощен представител, притежаващ УЕП.

Декларацията е публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ www.gli.government.bg в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“. В същата рубрика има указания и подробна инструкция за попълване и подаване на документа.